گزارش شبکه تبرستان از ثبت رکورد جهانی طناب زنی استقامتی توسط ورزشکار امیرکلایی ، هادی مقدری

 

🔹ثبت رکورد جهانی طناب‌زنی توسط یک امیرکلایی !