ششمین سال برگزاری
شیرخوارگان حسینی دیوکلا
محرم سال ۱۴۰۱

تصویر : مهدی آخوندیان