🔸بازدید دکتر سیفی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل» از بیمارستان کودکان امیرکلا(مرحوم شفیع زاده )

🔸 دکتر شهرام سیفی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و بهمراه جمعی از مسئولین از بخشهای مختلف ساختمان جدید این مرکز بازدید نمودند.

🌐روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل