رئیس کمیته کلیستنیکس، امیرکلایی شد

اقای مهدی جعفرتبار بعنوان نائب رئیس کمیته کلیستنیکس شهرستان بابل انتخاب شد

کلیستنیکس مجموعه ای از حرکات قدرتی ست که از وزن بدن برای انجام تمرینات استفاده می شود .

جدید ترین اخبار شهر #امیرکلا @AmirKola

اینستاگرام امیرکلا👇
Instagram.com/AmirKolaiha